Deklaracja dostępności strony internetowej Wyśpiewana tradycja

Oświadczenie dotyczące dostępności

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zespolyspiewacze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 23.10.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.11.2020

Udogodnienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wygodna nawigacja ułatwiająca przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwość obsługi serwisu przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • widoczny fokus,
 • opisy alternatywne zdjęć i grafik,
 • napisy do filmów,
 • filmy z audiodeskrypcją i napisami,
 • spójna i logiczna nawigacja ułatwiająca osobom niewidomym korzystanie z urządzeń czytających,
 • wersja audio artykułów o zespołach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy „Kokocyna” oraz „Koło Gospodyń Wiejskich z Góry Siewierskiej” nie posiadają audiodeskrypcji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 04.12.2020 r. na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Korpak

E-mail: brzekowice@gok.psary.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
 • Adres: ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków
 • E-mail: dyrektor@gok.psary.pl
 • Telefon: 32 267 22 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary ul Zwycięstwa 2 42-575 Gródków

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie prowadzą dwa wejścia.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wejście od podwórka prowadzące do biur jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

W budynku brak windy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorem niebieskim.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w holu głównym przy szatni.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, planów tyflograficznych, schematów dotykowych ani oznaczeń kontrastowych.